Kontaktujte nás

Zvolen - retail park

Typ projektu:
  • Lokalita
    Zvolen
  • Výška investície
    25 mil. €
  • Obdobie realizácie
    2008 -

Poloha

Územie tvorí západný a severný vstup do mesta. Územie, na ktorom sa realizuje výstavba ZVOLEN RETAIL PARK, sa nachádza na severozápadnom okraji mesta Zvolen v území určenom na zastavanie v zmysle platnej UPD. Územie je ohraničené z juhu Strážskou cestou – cesta III/ 069002, ktorá ho oddeľuje od severného okraja sídliska Zvolen – Západ. Z východu je územie ohraničené recipientom Kováčovského potoka, zo západu výrobným areálom Continental a od severu hranicou zastaveného územia v zmysle územného plánu. Výhodou spomínanej lokality je hlavne ekonomický, vzdelanostný, dopravný a rozvojový potenciál a umiestnenie lokality v rámci Slovenska.

Dostupnosť

Areál je veľmi ľahko prístupný z rýchlostnej komunikácie I/66 – Zvolen – Banská Bystrica. Vnútorná areálová doprava je priamo napojená na túto komunikáciu. Zvolen je taktiež významným uzlom v rámci Slovenska. Blízkosť maďarských hraníc /70 km/, hlavný ťah na Poľsko z južnej strany a jeden z dvoch hlavných ťahov zo západu na východ robia zo Zvolena strategické miesto. Dobrá nadväznosť na dopravnú infraštruktúru - dopravný potenciál je daný blízkosťou letiska Sliač a vynikajúceho napojenia na celoštátne a európske cestné a železničné trasy. K dispozícii je diaľničné napojenie Zvolen – Bratislava a zároveň v tesnej blízkosti Retail Parku bude vedení aj diaľničný obchvat Zvolena smerom na Košice.

Spádová oblasť

Dotknuté obyvateľstvo žije v okrese Zvolen s 68.925 obyvateľov, ide o 12. najľudnatejšie mesto v SR. Pri katastrálnej výmere mesta 98,73 km2 je hustota osídlenia v meste 430,22 obyvateľov na km2 (cca 4x väčšia ako priemer za SR). Urbanistický priestor Zvolen - Banská Bystrica s takmer 150 tisíc obyvateľmi je treťou najväčšou koncentráciou obyvateľstva v SR. Z týchto dôvodov a na základe rozvojových zámerov územia Stredoslovenského regionálneho centra, ktorého je Zvolen významným južným centrom, možno predpokladať záujem obyvateľov mestských aj vidieckych sídiel Banskobystrického kraja o trvalý pobyt v tomto perspektívnom meste. Zvolen disponuje vhodnými lokalitami pre výstavbu bytov, má priestory pre rozvoj služieb, nezávadný priemysel a disponuje existujúcimi plochami pre možný priemyselný park.

Prevádzky